Saturday, 4 January 2014

Mahabharath !! The Eighteen Parva & Sub Parva !!

 
 
Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Book – 1 – Adi Parva

Paushya Parva, Pauloma Parva, Astika Parva, Adivamsavatarana Parva, Sambhava Parva, Jathugriha Parva, Hidimva Vadha Parva, Vaka Vadha Parva, Chaithraratha Parva, Swayamvara Parva, Vaivahika Parva, Rajya Labha Parva, Arjuna Vanavasa Parva, Haranaharana Parva, Khandava Daha Parva,

 

Book – 2 – Sabha Parva

Lokapala Sabhakhyana Parva, Rajasuyaramba Parva, Jarasandhabadha Parva, Rajasuyika Parva, Shishupala Vadha Parva,

 

Book – 3 – Vana Parva

Aranyaka Parva, Kirmirabadha Parva, Arjunabhigamana Parva, Kairata Parva, Indraloka Gamana Parva, Nalopakhyana Parva, Thirtha Yatra Parva, Markandeya Samasya Parva, Draupai Sathyabhama Samvadha Parva, Ghosha Yatra Parva, Draupadi Harana Parva, Pathivrathamahathmya Parva, Aranya Parva,

 

Book -  4 – Virata Parva

Pandava Pravesha Parva, Samayapalana Parva, Keechaka Vadha Parva, Go Harana Parva,

 

Book – 5 – Udhyoga Parva

Sanath Sujatha Parva,Bhagavat Yana Parva, Ullukha Dutagamana Parva,
 

Book – 6 – Bhishma Parva

Jambukhanda Nirmana Parva, Bhumi Parva, Bhagavat Gita Parva,
 

Book – 7 – Drona Parva

Dronabhisheka Parva, Abhimanyu Vadha Parva, Jayadratha Vadha Parva, Gatotkacha Vadha Parva, Drona Vadha Parva,
 

Book – 8 – Karna Parva
 

Book – 9 – Shalya Parva
 

Book – 10 – Sauptika Parva
 

Book – 11 – Stri Parva

Jalapradanika Parva, Stri Vilapa Parva,
 

Book – 12 – Shanti Parva

Part – I Raja Dharma Anushasana Parva, Apath Dharma Anushasana Parva,

Part – II Moksha Dharma Parva & Part III
 

Book – 13  Anushasana Parva

Part I – Anushasanika Parva &  Part II
 

Book – 14 – Ashwamedha Parva

Anugita Parva,
 

Book – 15 – Ashrama Vasika Parva

Ashramavasa Parva, Putradharshana Parva, Naradagamana Parva,
 

Book – 16 – Mausala Parva
 

Book – 17 – Mahaprasthanika Parva
 

Book – 18 – Swargarohanika Parva
 
Jai Sriman Narayana !!