Thursday, 16 January 2014

Mahabharath !! 100 sons of Drutharashtra (Kauravas) !!


Jai Sriman Narayana !!
 
 
 
 
 
 
 


Rishi Vaishampayana narrates the name of hundred sons of Drutharashtra to King Janamejaya according to the line of  their birth and they are Duryodhana, Dusshasana, Dussaha, Dusshala, Jalagandha, Sama, Saha, Vindha, Anuvindha, Durdharsha, Subhahu, Dushpradharshana, Durmarshana, Durmukha, Dushkarnna, Karna, Vikarna, Shala, Sathwa, Sulochana, Chitra, Upachitra, Chitraksha, Charuchitra, Sarasana, Dhurmadha, Durvigaha, Vivistu, Vikatinanda, Urnnanabha, Sunabha, Nanda, Upananda, Chitrabana, Chitravarma, Suvarma, Durvimocha, Ayobhahu, Mahabhahu, Chitrangadha, Chitrakundala, Bheemavega, Bheemabala, Valaki, Balarvardhana, Ugrayudha, Sushena, Kundadhara, Mahodhara, Chitrayudha, Nishangi, Pasi, Vrindharaka, Dhrudavarma, Dhrudashatra, Somakeerthi, Anoodhara, Drunasandha, Jarasandha, Sathyasandha, Sadhasuvak, Ugrashravass, Ugrasena, Senani, Dushparajaya, Aparajitha, Kundashayi, Nishalaksha, Duradhara, Dhrudahastha, Suhastha, Vathavega, Suvarccha, Adityakethu, Bahwashi, Nagadhatha, Ugrashayi, Kavachi, Kradhana, Kundi, Bheemavikra, Dhanurdhara, Veerabhahu, Alolupa, Abhaya, Dhrudakarma, Dhrunarathashraya, Anadhrushya, Kundabhedhi, Viravi, Chitrakundala, Pradhama, Apramadhi, Dheergharoma, Suveeryavan, Dheergabhahu, Suvarma, Kanjanadhwaja, Kundassi, Virajass and a daughter Dusshala.  Drutharashtra had a son Yuyutsu in a Vaishya woman.

 

 

The hundred sons of Drutharashtra had profound knowledge in war tactics, they were great warriors and they had systematic knowledge in Vedas.  At the right age of marriage of Dusshala was wedded to King Jayadratha of Kingdom of Sindhu.
 
 
Jai Sriman Narayana !!